ටිකිරි නිර්මාණ රසවිඳින, බොහෝ දේ ඉගෙනගන්නා, දයාබර දු පුතුන්...